Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT.

1.1. Deze voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden vermeld of waar naar verwezenwordt op onze offertes, orderbevestigingen, leveringsnota's, werkbonnen, zijn, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, van toepassing op alonze overeenkomsten met onze klanten, en dit vanaf het ogenblik dat zij minstens één keer, op éénderwelk tijdstip en in eender welke vorm aan hen ter kenniswerden gebracht.

1.2. Zij worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze klanten, zelfs indiendeze voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop.

1.3. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.

2. OFFERTE

2.1. Aard

Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard verstrekt aan onze klanten, maken geen offerte uit en binden ons geenszins.
De offerte is slechts geldig voor een periode van30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Wij kunnen slechts gehouden zijn door onze offerte als de bestelling van onze klant ons bereikt tijdens voormelde termijn. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een bestelling van alle in de offerte voorziene goederen en bij afname van de op de offerte aangeduide minimum-hoeveelheden. Behoudens andersluidend beding zijn alle werken in verband met de plaatsing, de aansluiting en de inwerkingstelling alsook allewerken en materialen in verband met de bescherming en de verpakking niet in het aanbod begrepen.

2.2. Voorstudie enbijlagen bij de offerte

Alle bijlagen, plannen en (montage-)schema's van materiaal, die worden gevoegd bij elk bestek of aanbod, gelden slechts als aanduiding en zonder verbintenis. Zij worden slechts bijgevoegd om eventueelbij te dragen tot het vinden van de oplossing van éénof andere moeilijkheid en verbinden ons geenszins. Wij mogen wijzigingen aanbrengen aan het materiaal tot op het ogenblik van de goedkeuring van de bestelling en zelfs daarna, maar dan onder de uitsluitende voorwaarde dat het minstens even adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de klant. Onze klant draagt de volle verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de inpasbaarheid en de montage. Hij zorgt er eveneens voor dat de geldende regels in verband met geluid, hygiëne en veiligheid en in het algemeen alle milieunormen worden nageleefd, zelfs indien een speciaal materiaalwerd geleverd op zijn aanvraag (al dan niet vergezeld van bijkomende documenten). Wij kunnen slechts instaan voor de conformiteit van het materiaal aan bijzondere of aanvullende vereisten indien deze zijn gesteld voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de bestelling of in een brief waaruit onze uitdrukkelijke aanvaarding ervan blijkt. Evenwel kunnen wij, op uitdrukkelijke aanvraag aanvaarden ombepaalde studies in verband met plaatsing, inpasbaarheid of montage zelf uit te voeren ofte laten uitvoeren. Deze studies zullen dan het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke facturatie, in welk geval onze aansprakelijkheid zich bovendien zal beperken tot onze zware fout inzake het niet naleven van de regels van goed vakmanschap. Vormt eveneens het voorwerp van een bijzondere facturatie: elke door ons aanvaarde en uitgevoerde studie op aanvraag van de klant in verband met de vervaardiging van een speciaal materiaal.

3. INDUSTRIELE EIGENDOMMEN

3.1. Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto's, gravures, drukwerken, stalen, monsters, proeven en pilootproducten enz... die werden ter beschikking gesteld door onze agenten, vertegenwoordigers of ons personeel, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn en blijvenonze eigendom. Zij dienen aanons te worden teruggegeven op ons éénvoudig verzoek indien hun terbeschikkingstelling niet werd gevolgd door eenbestelling van overeenstemmende apparaten of materialen.
Wij behoudenons tevens de volledige de intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle industriële eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit zouden kunnen voortvloeien. Wij verbinden ons er toe deze bescheiden te vertrouwelijken titel te bewaren en ze geenszins over te maken, te verspreiden, af te staan, te reproduceren of uit te voeren zonder voorafgaandelijke toelating van de klant.

3.2. Het is de klant verbodenom andere producten onder onze merk- en/of handelsnaam te verkopen. Evenzo mag dergelijke merk- of handelsnaam van de verkoper geenszinsworden gebruikt voor voorwerpen enz... die door de koper zelf worden vervaardigd zonder toelating van de verkoper.

3.3. Indien de hierboven in artikel 3.1. vermelde instrumenten aanons door de klant ter beschikking worden gesteld om te worden aangewend in het kader van de uitvoering van éénonzer verbintenissen met de klant, vrijwaart de klant ons voor alle aanspraken van derden ten aanzien van ons uit hoofde van enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht. In het kader vandit artikel verzekert de klant ons dat hij van de betreffende instrumentende oorspronkelijke ontwerper of minstens titularis, houder, licentienemer of geoorloofd gebruiker van de op deze instrumenten rustende industriële eigendomsrechtenof intellectuele eigendomsrechten is en dat hij geen vandeze rechten heeft afgestaan aan enige derde. Enige aanspraak die door eenderde ten aanzien van ons wordt gesteld in dit kader geeft ons van rechtswege het recht om al onze verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten of de overeenkomst als verbroken te beschouwen met een schadevergoeding lastens de klant zoals bij annulatie en vermeerderd met alle andere door ons geleden schade.

4. BESTELLINGEN EN AANVAARDINGEN

4.1. Door ondertekening voor akkoord van de kopij van het aanbod of de offerte, ofenige andere vermelding uitgaande van de klant waarbij zonder voorbehoud onze offerte of ons aanbod wordt aanvaard verbindt de klant zich op definitieve wijze.

4.2. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte zijnwij slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling na betaling ervan.

4.3. Elkewijziging van een bestelling of ons initieel aanbod ontslaat ons van de verplichting omde oorspronkelijk door ons beloofde leveringstermijn na te leven.

4.4. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestellingwerd ontvangen, is definitief door ons verworven, tenzij de klant het bewijs levert dat wij, binnende drie maanden na zijn ingebrekestelling, op manifestewijze tekort zijn gekomen om te voldoen aan één van onze hoofdverbintenissen.

4.5. In geval van annulering van een bestelling van materiaal dient het deel van de uitgevoerde bestelling ofdat deel van de bestelling dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de specifieke stock, en de bestellingen die niet meer konden geannuleerd wordenbij eventuele leveranciers en onderaannemers.Het voorgaande doet bovendien geen afbreuk aan ons recht om eventuele bijkomende economische, commerciële en andere verliezen te bewijzen diewij zullen lijden ingevolge door ons reeds bij onze leveranciers aangegane verbintenissen uit hoofde van de bestelling van de klant.

5. DE PRIJS

5.1. De opgegevenprijzen gelden als aanduiding, behoudens in geval van uitdrukkelijke vermelding van een termijn tijdens dewelke een optie wordt genomen, alsook van een vaste prijs of een bepaalbare prijs onafhankelijk van beide partijen.

5.2. Eventuele bestellingen, geplaatst buiten de voormelde optietermijn, zullen gebaseerd worden op de geldende prijs op het ogenblik van de uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling, dewelke afhankelijk is van verschillende elementen zoals de aankoopprijzen, koersschommelingen, de loonkost, de salarissen, de sociale bijdragen en/ofde publieke lasten, de belastingen, de verzekeringspremies en andere kosten. Deze nieuw vastgestelde prijs zal door onswordenberekend op basis van de hierna volgende formule doch steeds voorzover dit tot een prijsaanpassing in meer aanleiding geeft:

p=P((0,4 i/I) +(0,3 s/S) +(0,3 l/L)) met - p = de herziene prijs; - als basisparameters, van de maand voorafgaand aan deze van onze offerte:

P = de door ons gehanteerde offerteprijs;
I = het afzetindexcijfer binnenlandse markt (totale industrie (zonder bouwnijverheid));
L = het nationaal referentieloon fabriek en werkplaats;
S = sociale lasten en verzekeringen fabriek enwerkplaats;
- als geevolueerde parameters, van de maand voorafgaand aan deze vanonze levering of uitvoering i, l en s.
(bron: FOD Economie,KMO,Middenstand en Energie http://mineco.fgov.be)

Deze prijsaanpassing kan door ons ook worden toegepast indien de productie of de levering van de door de klant bestelde materialen of werken buiten onze wil niet binnen de initieel vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijn kan uitgevoerd worden.

5.3. De in de aanvaarding van de bestelling vermelde prijzen zijn prijzen BTW exclusief, voor de apparaten zonder meer, exclusief verpakking en ter beschikking gesteld in onze werkplaatsen. In de door ons vermelde prijzen zijn dus geenszins begrepen: de kosten van de verpakking, het laden en lossen, het transport of de verzekering, enz...

5.4. Indien de bij onze offerteprijzen vermelde hoeveelheden nietwordenbesteld door de klant behoudenwij ons het recht voor onze stuk- of éénheidsprijzen te verhogen.

5.5. Eventuele werkuren zullen door ons aangerekend worden aan onze éénheidsprijzen per werkuur per man volgens het op dat ogenblik geldend tarief.

5.6.Onze prijzen zijn steeds opgesteld op basis van gegevens die aan onsworden meegedeeld door onze klanten. Zij houden bovendien geen rekening met bijzondere omstandigheden die een wezenlijke aanpassing van onze productieproces noodzakelijk maken.

6. TERBESCHIKKINGSTELLING -OVERDRACHT -LEVERINGSTERMIJNEN

6.1.Ongeacht de bestemming van de goederen en de betalingsvoorwaarden, wordt de terbeschikkingstelling ervan geacht te hebbenplaatsgevonden in onze werkplaatsen ofmagazijnen.

6.2. De klant draagt het volle risico over de geleverde goederen vanaf de eenvoudige kennisgeving door ons van de voormelde terbeschikkingstelling, zoals bij wijze van voorbeeld door aflevering van een leveringsbon. De verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant, behoudens verhaal van deze laatste tegen diegenen die hij zoubelast hebbenmet de verpakking, het laden, het lossen, of het transport, endit, ongeacht alle andere aanwijzingen op de leveringsbon, de verzendnota of enig ander gelijkaardig document, zoals bij wijze van voorbeeld: "afgeleverd franco station, op de kaai, bij de koper of tegen gehele of
gedeeltelijk terugbetaling van de transportkosten". Dergelijke vermeldingenworden immers vermoed enkel betrekking te hebben op de betaling en niet op de risico-overdracht, noch op de verantwoordelijkheid van de klant.Wij verbinden ons ertoe de goederen te leveren op de wijze en zoals deze vermeld zijn in het aanbod zoals het werd aanvaard.

6.3. Wij zijn evenwel van rechtswege ontslagen van enige aansprakelijkheid in verband met de leveringstermijnen indien:

1) de betalingsvoorwaarden door de klant niet werden gerespecteerd,
2) de technische of commerciële inlichtingen die nodig zijn omde bestelling te kunnen uitvoeren, aan ons niet tijdigdoor de klant zijn overgemaakt,
3) overmacht zoals bijvoorbeeld: lock-out, staking, epidemie, oorlog, economische embargo's, sabotage, brand, ongunstigeweersomstandigheden, waterschade, machinebreuk, werkpanne, het laten afweten van belangrijke stukken tijdens de fabricage, onderbrekingen of vertragingen in het vervoer ofontvangst van grondstoffen, en dit zowel bij ons als bij onze leveranciers en in het algemeen elke uitwendige oorzaak waarvan wij in redelijkheid aantonen dat deze ons productieproces ofonze leveringstermijnen in het gedrang heeft gebracht ofbrengt.

6.4. Indien onze leveringstermijnen in dagen, weken of maanden zijn uitgedrukt worden deze termijnen behoudens andersluidende vermelding steeds geschorst tijdens de verlofperiodes en de wettelijke feestdagen.

6.5. Geleverde goederen of gedeeltes hiervan worden niet teruggenomen dan mits toepassing van de artikelen 7.2., 8.4. en 10 hierna bepaald.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De eigendomover de door ons geleverde goederen gaat slechts over op de klant na volledige betaling van de prijs van de apparaten of goederen, van de bijhorende kosten en taxen en desgevallend, ingeval van laattijdige betaling, van de betaling van de verwijlsintresten, het schadebeding en de invorderingskosten zoals deze hierna worden bepaald.

7.2. Zolang de hierboven vermelde prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden zoals hierboven bepaald, niet aan ons is betaald, zijn wij gerechtigd om, ingeval van manifestewanprestatie van de klant, de door ons geleverde goederen terug op te eisen ende verbreking van de overeenkomst lastens de klant vast te stellen bij middel van een aangetekend schrijvenofbetekeningwanneer de klant zich niet binnen de acht dagen na onze ingebrekestelling naar alle bepalingen van de overeenkomst heeft geconformeerd.

7.3. De klant verbindt er zich toe om, tot volledige betaling vande prijs van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, noch er de identificatieplaatjes van te verwijderen. Het is de klant verboden omde goederen te verkopen zolang hij de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden zoals hierboven bepaald, niet heeft betaald.

7.4. Het is tevens verboden aan de klant omde goederen en/of de koopwaar,waarvan de eigendomsoverdracht als hierboven bepaald nog niet heeft plaatsgevonden, als onderpand te laten geldenof te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.

7.5. Dit eigendomsvoorbehoud blijft gestand ingeval van faillissement, ontbinding van de onderneming van de klant alsook ingeval deze laatste een maatregel van gerechtelijk akkoord heeft bekomen. De als hierboven door ons geleverde goederen behoren niet tot de boedel van onze klant indien deze niet integraal aan ons werden betaald met inbegrip van alle accessoria van onze vordering zoals in artikel 7.1. bepaald en dit zelfs zonder dat vereist is dat wij onze klant voorafgaandelijk hebben in gebreke gesteld. Deze goederendienen danook op ons eerste verzoek aan ons te worden geretourneerd.

8. ONTVANGST - KLACHTEN – TERUGZENDINGEN

8.1. De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de klant op het ogenblik vande ontvangst der goederen. Vergissingen in de levering o.a. aangaande de vermelde hoeveelheden, kleuren, type- en serienummers en dergelijke, dienen te worden vermeld op de leveringsbon, de factuur of de transportdocumenten. Elke klacht in verband met de niet conforme levering of enige zichtbaar gebrekendient schriftelijk aan ons te worden bevestigd binnen de tienkalenderdagen vanaf de levering. Wij zijn niet verplicht om met klachten in dit opzicht die ons niet binnende voormelde termijn wordenbevestigd rekening
te houden.

8.2. Getransformeerde en geincorporeerde goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant.

8.3. De verpakking en de inhoud van eventuele geleverde niet-conforme goederen dienen te worden bewaard door de klant.

8.4. De retourzendingen van de geleverde goederen worden slechts aanvaard indienwij deze voorafgaandelijk en schriftelijk hebben toegestaan en indien ze zijn gebeurd conformonze instructies. Deze goederen moeten ons franco bereiken endienen zich in een nieuwe en perfecte staat te bevinden.In geval de aan ons geretourneerde goederen of materialen beschadigd blijken te zijn zullen deze door ons of in onze opdracht hersteld worden op kosten van de klant. Slechts na betaling van de herstelkosten door de klant zullen wij tot omruiling met onbeschadigde goederen of materialen overgaan.

9. FACTUREN EN PROTESTEN

9.1. Wij hebben te allen tijde het recht om facturenop te stellen voor reeds door ons uitgevoerde leveringen ofprestaties, zelfs indien wij slechts gedeeltelijk hebben geleverd of gedeeltelijk prestaties hebben uitgevoerd.

9.2. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de huidige algemene en de bijzondere voorwaarden, is slechts geldig en kanderhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 10 kalenderdagen na de datum vanontvangst van de factuur. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen.Ook dient de klant in geval van protest de omvang van dit protest in geldwaarde uit te drukken.Het protest voornoemd geschiedt enkelbij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.

9.3. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna in artikel 10 bepaald.

9.4. Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald erkent de klant de juistheid van de door ons gefactureerde leveringen en prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaandelijke overeenkomst of aanbod van onzentwege bestaat.

9.5. Bij gebrek aan enige vaste datum vanontvangst terzake worden onze facturen geacht te zijn ontvangen door deklant de 3de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in België, de 5de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in de overige landen van de EuropeseUnie en de 10de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen daarbuiten. Het tegenbewijs hiervan behoort door de klant te worden geleverd.

10. DEBETALINGEN

10.1. Behoudens andersluidende vermelding op onze facturen moeten al onze leveringen enprestaties betaald worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in contanten aan onze leveranciers, onder rembours, op onze zetel ofop onze bankrekening.

10.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlsintrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.

10.3. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepende invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:
- ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 15% van het openstaand saldo met een minimum van 125 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten ook aande klant worden aangerekend;
- indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant, voorzover de Wet van 02/08/2002 op de handelstransactie met de klant van toepassing is, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomenwordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijnwegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van hetGerechtelijk Wetboek.

10.4. Aanvaarding van eenwisselbrief heeft geenszins een vernieuwing ofafwijking van de huidige betalingsvoorwaarden tot gevolg.

10.5. Zo de klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald wordt alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

10.6. Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)(r)(en) door de klant behoudenwij ons het recht voor omeventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klantwerden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.

10.7. In geen gevalmagde onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering als voorwendseldienen om betaling van het gedeelte dat nietwerd betwist uit te stellen, hetgeen overigens tevens geldt ingeval de klant het materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld niet afhaalt.Ook vertraging in onze levering dewelke niet aan ons te wijten is geeft geen recht aan de klant tot inhouding van enige betaling evenmin als wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.

10.8. Indiendoor ons betalingsfaciliteiten worden toegestaan, hetzij betaling in termijnen, hetzij acceptering vanwissels,wordt nogbij deze uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door ons in dit geval eveneens als verbroken door de klant worden beschouwd.

10.9. Betalingenworden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en),waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

10.10.Wij zijn te allen tijde gerechtigd om het geheel ofeen gedeelte van onze schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden.

10.11.Wij komen overeen met onze klant dat, indien, inweerwil van de hierboven vermelde bepalingen, de door ons geleverde materialen of goederen, nog niet betaald zijnde, toch geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht door onze klant aandiens klant, er een overdracht van schuldvordering zal tot stand komen als volgt: na betekening bij aangetekend schrijven van de overdracht van schuldvordering door ons aanonze klant zowel als aandiens klantwordt de vordering van onze klant opzichtens diens klant geheel of proportioneel tot het doorverkochte gedeelte overgedragen aan ons tenbedrage vande schuld in hoofdsom, exclusief
verwijlsintresten, schadebeding en invorderingskosten, vanonze klant opzichtens ons. Onze klant is ons verplicht omons op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvordering opzichtens zijn klant mee te delen indienwij voornemen onderhavig artikel toe te passen.

11. DEWAARBORG

11.1. Binnen de grenzen van de waarborgdie ons is toegestaan door de constructeur of onze leverancierwaarborgen wij het door ons verkochte en geleverde materiaal of goed tegen elke fabricagefout of functioneel gebrek, ongeacht of zij voortkomen uit een gebrek inde conceptie, de grondstoffen, de fabricatie ofde uitvoering en dit onder volgende voorwaarden:

11.2. De waarborg geldt slechts voor de goederenof materialen die door ons geleverd werden ofde prestaties die door ons werden uitgevoerd.Hij strekt zich niet uit tot de materialenwaarin de door ons geleverde goederenofmaterialen zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen en goederen.

11.3. Ingeval de apparaten zijn geïncorporeerd door de klant zelf of door eenderde in om het eender welk materiaal, dan zijn enkel zij verantwoordelijk voor de aanpassing, de keuze en/of(de beoordeling van) het feit dat de door ons geleverde materialen of goederen al dan niet adequaat is.De waarborg kan geenszins toegekend worden in geval van gebrekkige montage, aanpassing, conceptie en/of functionering van het geheel of van de delen van deze als dusdanig gecreëerde combinatie.

11.4. Op door ons uitgevoerde herstellingen alsook op de nieuwbouw van samengestelde groepen geldt een garantietermijn van 6 maanden na eerste

ingebruikname door de klant voorzover deze ingebruikname binnen een redelijke termijn na onze aflevering start met een max. van 1 jaar na levering. Onder nieuwbouw van samengestelde groepenwordt begrepen de door ons geconcipieerde en geconstrueerde machines als dan niet bestaande uit één of meerdere originele componenten en onderdelen door ons of door derden geleverd, gemonteerd en/of geassembleerd.De garantietermijn op de samenstellende componenten enonderdelen zal nooit langer zijn dan de hierboven vermelde garantietermijn tenzij de oorspronkelijke leverancier/fabricant zowel tussenkomt in de kosten van vervanging van de onderdelen, de assemblage, de demontage alsook demontage.

11.5. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of de schade die het onmiddellijke gevolg zijn van, ofdie aan het licht zijn gekomen ter gelegenheid van één van volgende feiten of handelingen:

- Elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de uitrusting anders dan overeenkomstig de technische specificaties van ons of van de fabricant, zoals die beschrevenworden in de gebruiksaanwijzing die aan de klant wordt gegeven, of, in het algemeen, het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan.
- Elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met de onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet door ons of door de fabricant werd erkend.
- Elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de stormen ofweerkundige rampen.
- Elke daad of schade-toebrengende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepende klant zelf of zijn aangestelden.
- De schade veroorzaakt door het transport, zelfs indiën de levering franco en door ons of in onze opdracht gebeurt.

11.6. In ieder geval dient elk gebrek aan ons te worden gemeld per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen vanaf het ogenblik van de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na de levering, dit op straffe van verval van enige aanspraak.

11.7. Er kan door de klant slechts aanspraak worden gemaakt op de waarborg na zijn volledige betaling van het goed waarvoor de waarborgwordt ingeroepen.

11.8. Indien slechts een onderdeel van een apparaat of geleverd goed wordt vervangen wordt hierdoor geenszins de waarborg op het volledige apparaat of goed verlengd.

11.9. Elke wijziging of het aanbrengen van zelfs nieuwe doch niet oorspronkelijke elementenmaakt de waarborg ongeldig.

12.VERPAKKINGEN

Alle verpakkingen en beschermingen van de apparaten voor het transport en de opslag worden gefactureerd bovenop de goederen. Bij gebreke aan speciale aanduiding worden alle verpakkingen door ons voorbereid volgens hetgeen wij nodig achten in functie van de aard van de goederen en van het transport en van de opslag. De verpakkingen worden niet terug genomen.

13. TRANSPORT EN OPSLAGKOSTEN

13.1. Alle administratieve en fiscale operaties in verband met transport, verzekeringen, douane, enz... zijn ten laste en gebeuren op risico van de klant tot wiens verantwoordelijkheid het behoort om de gearriveerde verzendingen te verifiëren bij aankomst en, gebeurlijk zich te verhalen op de transporteur of op de transportcommissionnair of de tussenpersoon, zelfs indien de verzending franco werd afgeleverd.

13.2. Indienwij het transport van de door ons geleverde materialen verzorgen dandraagt de klant er steeds zorg voor dat het lossen kan gebeuren in droge omstandigheden en vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingendie ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit te onzen laste.

13.3. Indien afhaling der materialen in de overeenkomst of het aanbod werd bedongen en deze afhaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 15 kalenderdagen na onze kennisgeving aan de klant dat de goederen door hem in onze fabriek ofonze magazijnen kunnen afgehaald worden zijn wij gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen volgens het op dat ogenblik geldend tarief.

14.OVERDRACHT EN INDEPLAATSSTELLING

Wij hebben het recht omons te laten vervangen in de uitvoering van onze verbintenissen door gelijk welke andere derde diewij geschikt achten het contract uit te voeren.

15.AANSPRAKELIJKHEIDS-EN EXONERATIEBEDINGEN

15.1. Overeenkomstig zijn verplichtingen als opdrachtgever zoals deze voortvloeien uit de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten van 27 maart 1998 dient onze klant ons steeds behoorlijk, volledig en voorafgaandelijk aan enige door ons uit te voeren werkzaamheid in zijn fabrieken, magazijnen of op mobiele werkplaatsen te informeren en met ons te overleggen met betrekking tot de veiligheids-, gezondheids- enmilieurisico's verbonden aan de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indit kaderworden op initiatief van de klant toolbox-meetings en VGM-meetings met ons personeel en onze verantwoordelijken georganiseerd waarin tot het nemen van passende maatregelenwordt besloten en waarin de uitvoeringsagenten voor deze maatregelenworden aangeduid. De klant is verantwoordelijk voor de opstelling en de terbeschikkingstelling ervan, aan ons personeel en onze verantwoordelijken, van een voorafgaandelijke risicoinventarisatie en -evaluatie alsook van een nood- en evacuatieplan. In dit kader bezorgt de klant ons ook voorafgaandelijk aan enige door ons uit te voeren werkzaamheid een gedetailleerd plan van de plaatsen waar door ons werkenmoeten uitgevoerd wordenmet hierop een duidelijke aanduiding van de aanwezige nutsleidingen voor elektriciteit,water, gassen en vloeistoffen, de aanwezigheid van eventuele opslagtanks, kratten en andere opslageenheden alsmede van de inhoud ervan met de aanduiding van het risico op brand ofontploffing.De klant draagt er zorg voor dat op de plaatsen of in de onmiddellijke nabijheid van de plaatsen waar door ons werken worden uitgevoerd ofwaarlangs door ons materialenofmaterieel wordt aangevoerd de noodzakelijke collectieve beschermingsmiddelen zijn aangebracht en een EHBO-kit en brandblusmiddelen vlot beschikbaar en bereikbaar zijn. Zo zal de klant ook op ons eenvoudig verzoek en volgens onze richtlijnen overgaan tot stillegging van machines, het beveiligen van de machine, verwijdering van materialen en materielen voorafgaandelijk aan, tijdens of gedurende eenwelbepaalde periode na de door ons uit te voeren werkzaamheden.Wanneer de klant verzuimt om éénof meerdere van de hierboven op hem rustende verplichtingen te vervullen of om zijn taak als coördinator van de door ons uitgevoerdewerkzaamheden als een zorgvuldig huisvader permanent ofoccasioneelwaar te nemen zullen wijwordenontslagen van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade dewelke ontstaat ter gelegenheid van of door onze werkzaamheden, zelfs wanneerwordt bewezen dat enige schade in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met enige door ons ofdoor onze aangestelden gestelde handeling of manipulatie van materieel of materialen.

15.2. Wanneerwij aansprakelijk gesteld zijn voor eventueel door de klant geleden schade ingevolge fouten door ons ofdoor onze aangestelden gemaakt tijdens de uitvoering van onze verbintenissen dan is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade die tewijten is aan onze zware fout of het bedrog van één van onze aangesteldenof het foutief (of niet) uitvoeren van onze hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtsituaties alsook behoudens hetgeen werd bepaald in artikel 15.1.

15.3.Onze aansprakelijkheid kanbovendien nooit verder gaan dan tenbelope van het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is om in de vervanging van de door ons geleverde materialen of goederen ofde door ons beschadigde goederen te voorzien.

15.3. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan aan ons ten laste worden gelegd.

15.4. Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en de schuld van het slachtoffer of van de persoon voorwie het slachtoffer verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld hetwetens en willens gebruik maken van een apparaat waarvan men weet dat het een gebrek vertoont.

15.5. Elk schadegevalmoet aanons schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan ons worden meegedeeld.

15.6. Voor zoverwij door een derde worden aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks ofonrechtstreeks verband staat met de levering van goederenofmaterialen of de uitvoering van werkzaamheden in opdracht of voor voor rekening van de klant zal de klant gehouden zijn omons te vrijwaren voor elke schadevergoeding diewij uit dien hoofde aan deze derde dienen te vergoeden. Indienwij daarentegen door de klant worden aangesproken in vrijwaring van enige schadevergoeding waarvoor hij door enige derde wordt aangesproken zal onze vrijwaringsplicht niet verder gaan dan ten belope van de schadevergoeding waartoe wij rechtstreeks ten aanzien van de klant zouden kunnen gehouden zijn ten belope van de bedragen en binnen de perken zoals in de onderhavige voorwaarden bepaald.

16.ONTBINDING

Wij behoudenons het recht voor om, zo de klant na onze aangetekende ingebrekestelling niet binnen de gestelde termijnen tot betaling overgaat van de bestelde doch nog niet geleverde goederen, naar ons eigen oordeel, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel om de overeenkomst als van rechtswege door de klant verbroken te beschouwen. In dit laatste geval is de klant aanons een schadevergoeding uit hoofde van contractbreuk verschuldigd ten bedrage van minimum 30% van de contractprijs zonder nochtans afbreuk te doen aanons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen zo wij kunnen aantonen met alle middelendie het recht ons toelaat dat het voormelde minimum niet toereikend is om al onze schade te dekken.

17. DIVERSEBEPALINGEN

17.1. Ingeval ons personeel in de normale uitvoering van hun opdrachten belet wordendoor toedoen van de klant zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd of wachttijden aan geldende tarief.

17.2. Bij overlijden of ontbinding van de klant hebbenwij steeds de keuze om het contract te ontbinden danwel de uitvoering te eisen van diens rechtsopvolger(s). Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft alvorens de levering of volledige uitvoering van onze prestaties is gebeurd zal de overeenkomst naar onze keuze al dan niet worden ontbonden en zal de klant het recht verliezen om omwelke redenook een schadevergoeding te eisen van ons.

17.3. Onze klant staat in voor de gratis terbeschikkingstelling ende levering zonder kosten aanons van de hierna volgende voorzieningen op of in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaatsen alwaar door onswerkenworden uitgevoerd: sanitaire voorzieningen voor ons personeel, een refter, een kleedruimte, parkeermogelijkheid voor onze voertuigen, elektriciteit, water, verticaal en horizontaal transport, alsook een droge, stofvrije en afgesloten stapelplaats.

17.4. Indienonze klant de toegang tot haar lokalen door ons personeel afhankelijk stelt van een voorafgaandelijke specifieke veiligheidstraining of een gelijkaardige opleiding zal de tijd die dergelijke activiteit in beslag neemt worden aangerekend als supplementaire werken aan onze éénheidsprijzen per werkuur per man en dit volgens het op dat ogenblik geldend tarief. Ons personeel mag nooit onderworpenworden aan enige voorafgaandelijke doorlichting die hun privacy schendt of die nietwettelijk toegelaten is.Gebeurlijke door ons ofdoor de beroepsvereniging waarvanwij lid zijn afgeleverde identificatiebadges voor ons
personeel zullen als een voldoende bewijs van garantie met betrekking tot de bekwaamheid van ons personeel worden aanvaard.

18. JURISDICTIE

De partijen komen overeen om, voorafgaandelijk aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden teneinde tot een minnelijke oplossing te komen. Bij gebreke aan dergelijke minnelijke oplossing zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel is gelegen exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring, en zelfs in kort geding. Alle door ons met de klant gesloten overeenkomsten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.